Siedziba: ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik, Telefon:, tel./fax. (77) 406-82-65, (77) 406-82-66. E-mail:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY 10.05.2022

Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku księgowy/etat/

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 2. wykształcenie średnie ekonomiczne i 2 -letni staż pracy lub wyższe ekonomiczne;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku;
 6. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. dobra znajomość przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, samorządu terytorialnego, ubezpieczeń społecznych i podatków;
 2. biegła znajomość obsługi komputera;
 3. znajomość obsługi programów finansowo - księgowych;
 4. dobra znajomość spraw związanych z obsługą płacową;
 5. umiejętność organizacji pracy;
 6. łatwość nawiązywania kontaktów.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. dokonywanie naliczeń wynagrodzeń i sporządzanie list płac;
 2. dokonywanie rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS-em;
 3. przestrzeganie dyscypliny budżetowej i płac;
 4. prowadzenie pełnej obsługi księgowej i płacowej przydzielonych placówek oświatowych;
 5. prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
 6. przeprowadzanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów; dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 7. sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych;
 8. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych;
 9. wykonywanie innych zadań, wynikających z ustawy o finansach publicznych

oraz przepisów prawnych, funkcjonujących w oświacie- realizowanych w jednostce.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys-CV;
 3. potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy;
 4. potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia, opinie, referencje;
 5. oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 7. oryginał kwestionariusza osobowego;
 8. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty, zobowiązuje się do wykonywania obowiązków w proponowanym wymiarze etatu według uzgodnionego z pracodawcą harmonogramu;
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku;
 10. potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza korzystać z uprawnienia,

o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz.530);

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy - 48-200 Prudnik, Rynek 1 - Ratusz
 2. praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na II piętrze - dojście po schodach - brak windy i podjazdu
 3. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
 1. umiejętność współdziałania z innymi,
 2. narzędzia pracy: telefon, komputer, fax, kserokopiarka, skaner,
 3. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz.530) informuję, że w miesiącu lutym br. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osiągał co najmniej 6 % ogółu zatrudnionych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko księgowy ” należy składać osobiście w sekretariacie Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku, ul. Rynek 1 w terminie do dnia 23.03.2022r.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP- Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku oraz Urzędu Miejskiego w Prudniku, jak również na stronie internetowej i tablicy informacyjnej jednostki.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu reputacji zgodnie z ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022poz.530)”.

Nabor-ksiegowy.pdf

Informacja_-_nabor-.pdf

Wynik_naboru1.pdf

 

Copyright: 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.