Siedziba: ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik, Telefon:, tel./fax. (77) 406-82-65, (77) 406-82-66. E-mail:

 • Tutaj jesteś:
 • Strona główna
 • Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik na rok szkolny 2023/2024
 • Aktualności

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice!

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik  będzie prowadzony poprzez składanie wniosków w formie papierowej w wybranym przedszkolu.
Poniższe kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców, którzy chcą po raz pierwszy zapisać swoje dziecko do przedszkola  lub zmienić je  swojemu dziecku.

I n f o r m a c j e o g ó l n e

 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku
  na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolach.
 2. Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat  oraz dzieci powyżej 6 lat, którym
   na podstawie opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się  również o przyjęcie do przedszkola dziecka, które  do przed 1.09.2023r. ukończy 2,5 lat.
 5. Do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prudnik przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy, na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie
   do przedszkola złożonego przez rodzica (opiekuna prawnego) w placówce.
 6. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Prudnik mogą być przyjęci
  do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  gmina będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek przedszkolnych.

Wnioski dostępne są do pobrania w placówkach przedszkolnych.

Na wyniki rekrutacji nie ma wpływu kolejność zgłoszeń.

P o s t ę p o w a n i e r e k r u t a c y j n e

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców( opiekunów prawnych).
 3. We wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
 4. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodzica w tym wniosku. Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium - eliminuje przyznanie punktów za to kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną.
 5. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne
   jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych
  i samorządowych.
 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria
           (tzw. ustawowe)
  , wynikające z  zapisów art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
           Prawo oświatowe:
 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

Kryteria te mają jednakową wartość.

II. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę tzw. kryteria samorządowe określone  w Uchwale Nr L VI/925/2022 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia
 27 stycznia 2022r.

1.Oboje rodzice kandydata do przedszkola pracują( są zatrudnieni, prowadzą własną firmę, gospodarstwo) / studiują w trybie dziennym.

2. Jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata do przedszkola studiuje lub uczy się
 w trybie dziennym, a drugi pracuje.

3.Rodzeństwo kandydata do przedszkola kontynuuje edukację przedszkolną (uczęszcza do oddziału żłobkowego) w roku szkolnym, na który  prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru lub rodzeństwo kandydata aplikuje w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego przedszkola (w tym oddziału żłobkowego).

4.Rodzeństwo kandydata do przedszkola uczęszcza do szkoły lub rozpocznie naukę w klasie pierwszej , która znajduje się w tym samym zespole szkolno-przedszkolnym w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja.

5. Kandydat do przedszkola uczęszcza do oddziału żłobkowego w tym samym przedszkolu.

 

6. Rodzice/opiekunowie prawni / złożyli w Urzędzie Skarbowym w Prudniku zeznanie podatkowe za rok poprzedzający rok szkolny, na który prowadzony jest nabór.

Kryteria te mają wartości określone we wskazanej Uchwale.

 T e r m i n y p o s t ę p o w a n i a r e k r u t a c y j n e g o

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Prudnik  jest organem prowadzącym, jest prowadzone w terminach określonych w załączniku do Zarządzenia Nr 42/2023  Burmistrza Prudnika z dnia 30.01.2023r.

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.
 • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 

 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

                                                                    Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania
                                                                                       w Prudniku


Powrót do listy aktualności

Copyright: 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.