Siedziba: ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik, Telefon:, tel./fax. (77) 406-82-65, (77) 406-82-66. E-mail:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Miejsce załatwienia sprawy :

Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku

Rynek 1, 48-200 Prudnik

tel. 77 406 82 65

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15

 

Kto może wystąpić z wnioskiem :

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Termin składania dokumentów :

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesiecy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Forma przyznania dofinansowania :

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika :

 1. 8081,00 zł - w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia).
 2. 254,00 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia).
 3. 10 000,00 zł - w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46 b ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe.     

 

Termin realizacji sprawy :

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego załatwienie sprawy wymagajacej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciagu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Tryb odwoławczy :

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Uwagi :

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie Gminy Prudnik pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Prudnika, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo Oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc do minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

 

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników :

 1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy (określone w § 10 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626), tj.: dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa ukończenia szkoły (wyszczególnionej w w/w §); świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje pedagogiczne. W przypadku, gdy w imieniu pracodawcy kształcenie prowadzi osoba zatrudniona u pracodawcy niezbędne jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie pracownika prowadzącego szkolenie.
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek oraz udziały wspólników.
 3. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez wnioskodawcę.
 4. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
 5. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy.
 6. Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego wraz z ewentualnymi aneksami oraz świadectwo pracy.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy (kopię świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę).
 8. Kopia świadectwa pracy.
 9. Kopia dyplomu/świadectwa albo oryginał zaświadczenia potwierdzające ukończenie nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu z przygotowania zawodowego zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 10. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego).
 11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzieloną na warunkach określonych w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
 12. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis tylko dla przedsiębiorstw wykonujących usługi świadczone w ogólnym interesie publicznym (np. typu DPS).
 13. Zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
 14. Do wniosku należy także dołączyć wszystkie dodatkowe dokumenty, które bezpośrednio nie są wymagane przez ustawę, jednak są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku, np. : dokumenty poświadczające zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, dokumenty poświadczające zmianę stanu prawnego pracodawcy.

 

Podstawa prawna dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników :

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Klauzula_informacyjna.docx

Oswiadczenie_o_nie_otrzymaniu_pomocy.doc

Oswiadczenie_o_pomocy_de_minimis.docx

Oswiadczenie_pracodawcy.doc

Wniosek_o_dofinansowanie_kosztow_ksztalcenia_mlodocianego_pracownika.docx

Zgloszenie_zawarcia_umowy_z_mlodocianym_pracownikiem.doc

formularz_informacji__DEMINIMIS.pdf

 

Copyright: 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.