Siedziba: ul. Rynek 1, 48-200 Prudnik, Telefon:, tel./fax. (77) 406-82-65, (77) 406-82-66. E-mail:

 • Tutaj jesteś:
 • Strona główna
 • Praca
 • Ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora: ZSP nr 1 w Prudniku

Ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora: ZSP nr 1 w Prudniku

ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku

                                                                                            Zarządzenie Nr 275/2022r. 

                                                                                               Burmistrza Prudnika
                                                                                             z dnia 15 czerwca 2022r.

                   w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora:

                              Zespołu Szkołno-Przedszkolnego nr 1 w Prudniku

         Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.z 202Ir. poz. 1082 z późn. zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 202lr. poz. 1428) zarządza się, co następuje:

§1.1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:

Zespołu Szkolno-Przedszkołnego nr  1 w Prudniku, ul. Podgórna 9,48-200 Prudnik

2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2.Konkurs przeprowadzi komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Prudnika.

§3. Informację o ogłoszeniu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku.

§4.Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                           Burmistrz Prudnika
                                                                                           ogłasza KONKURS
                                                                                    na stanowisko DYREKTORA:

Zespołu Szkołno-Przedszkolnego nrl w Prudniku

§1. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym oraz osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1449 z późn. zm.)

§ 2. 1. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1428 z późn. zm.), wymagane dokumenty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz. 672 z późn. zm.), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy dnia
 1. grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.);
 1. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia
 1. października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 1. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 3. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną,
 1. której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
 2. nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);
 1. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 2. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zapoznał się z klauzulą informacyjną.

§ 3.1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i adresem e-mail /numerem te!, kontaktowego oraz z dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nrl w Prudniku”

w terminie do 5.07.2022r. do godz. 15.00 na adres:

Urząd Miejski ul. Kościuszki 3

48-200 Prudnik

lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prudniku - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym -

nr teł. 77 406 62 02.

Adres e-mailowy / nr telefonu jest niezbędny w celu powiadomienia o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

 1. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Prudniku.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.
 4. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w ten sposób powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 6. Zgodnie z § 1 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej, na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie w § 2 pkt 4-7 i 12-13.
 7. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem komisja ma prawo żądać od kandydata dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

§4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Prudnika.

§5. Organem prowadzącym placówkę oświatową jest Gmina Prudnik.

§6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku , pod nr telefonu 77 406 82 65.

§7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym informujemy, że w celu podejmowania czynności związanych z procedurą konkursu na dyrektora placówek oświatowych, przetwarzamy dane osobowe kandydata. Przetwarzanie to wykonujemy na podstawie obowiązujących aktów prawnych lub na podstawie zgody - gdy kandydat przekazuje nam więcej informacji, niż wymagamy.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski w Prudniku reprezentowany przez Burmistrza Prudnika, mający siedzibę w Prudniku, ul. Kościuszki 3 oraz Gminny Zarząd Oświaty i Wychowana w Prudniku, ul. Rynek 1.

W celu uzyskania informacji o sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw z tym związanych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, najlepiej poprzez e-mail: rodo@oswiata-prudnik. pl.

 

Klauzula informacyjna - Konkurs na stanowisko dyrektora

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Miejski w Prudniku reprezentowany przez Burmistrza Prudnika mający siedzibę w Prudniku, ul. Kościuszki 3 oraz Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku, 48-200 Prudnik, Rynek 1.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail rodo@oswiata-prudnik.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 202 lr poz. 1082 z późn.zm.) oraz Rozp. MEN z dnia 11.08.2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej oraz na podstawie zgody (gdy kandydat przekazuje nam więcej informacji niż wymagamy).
 4. Pana/Pani dane mogą być udostępniane członkom Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Prudnika na podstawie Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo Oświatowe w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w tym zakresie.
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora placówki oświatowej. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości przystąpienia do konkursu.

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora placówki oświatowej.

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznaniu się z klauzula informacyjną

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uczulenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail / numeru telefonu zawartych w dokumentacji ,w związku z moim udziałem w konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9, 48-200 Prudnik, w celu umożliwienia bezpośredniego ze mną kontaktu w sprawach dotyczących przebiegu konkursu.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym czasie. Nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonani na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Konkurs_ZSP1.pdf

 

Copyright: 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie strony: WebInspiracje Agencja Interaktywna: WebInspiracje

Nasza strona nie pobiera prywatnych informacji. Zobacz naszą Politykę prywatności lub zaakceptuj zasady i schowaj to okno.